Radca Prawny: mgr Aneta Jaroszczyk tel. (41) 36 41 356

 

I.       Dział Prawny podlega bezpośrednio Dyrektorowi SCP.

II.    Do zadań Działu Prawnego należy świadczenie pomocy prawnej dla zakładu w celu ochrony prawnej interesu SCP, w szczególności:

 1. Udzielanie Dyrektorowi oraz komórkom organizacyjnym SCP opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
 2. Informowanie komórek organizacyjnych SCP o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności zakładu.
 3. Współpraca w zakresie egzekucji należności SCP.
 4. Występowanie w charakterze pełnomocnika SCP w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami.
 5. Opiniowanie zawieranych przez SCP umów.
 6. Opiniowanie podejmowanych:

  a) Zarządzeń Dyrektora SCP,
  b) Uchwał Rady Społecznej działającej przy SCP,
  c) Decyzji podjętych w postępowaniach protestacyjnych z zakresu zamówień publicznych.

 7. Udzielenie informacji o przepisach prawnych organizacjom związkowym i zawodowym działającym na terenie SCP, na ich wniosek.

III.   Dział Prawny pracuje codziennie w systemie jednozmianowym 
z uwzględnieniem przepisów ustawy o radcach prawnych w zakresie czasu pracy radców prawnych.