Kierownik Działu: inż. Sławomir Wilczyński tel.(41) 3641389

 1. Dział Informatyki i Przetwarzania Danych (EI) podlega Zastępcy Dyrektora d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych.
 2. Działem EI kieruje Kierownik Działu Informatyki i Przetwarzania Danych, podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora d/s Ekonomiczno-Eksploatacyjnych.
 3. Do zadań Działu należy:

  • - współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi ŚCP w zakresie zapewniania prawidłowego gromadzenia i przetwarzania danych
  • - gromadzenie, przetwarzanie, wysyłanie i odbiór danych w postaci elektronicznej
  • - nadzór i konserwacja wewnętrznej sieci komputerowej (LAN) i sprzętu zainstalowanego w tej sieci.
  • - konserwacja i nadzór nad pracą i sprawnością sprzętu komputerowego
  • - konserwacja i nadzór nad pracą serwerów LAN
  • - archiwizacja przetworzonych i innych danych elektronicznych
  • - nadzór nad łącznością z siecią Internet (WAN),udostępnianiem i aktualizacją stron www ŚCP
  • - nadzór nad polityką bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów i pracowników zgromadzonych w formie elektronicznej w myśl Ustawy z dnia 29.08.1997 r o Ochronie Danych Osobowych.
  • - monitorowanie zasobów sieciowych ŚCP w celu zapobieżenia przed ich uszkodzeniem przez tzw. "wirusy komputerowe"
  • - szkolenie pracowników innych działów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego.

 4. Zespół zatrudniony w Dziale Informatyki i Przetwarzania Danych pracuje od    poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.35

   W razie potrzeby (okresowa konserwacja, prace sieciowe, awarie) praca odbywa się w innym czasie.