ppłk rez. mgr inż. Tadeusz Wierzbiński tel. (41)3641360

W strukturze organizacyjnej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy jest to stanowisko jednoosobowe, które podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.

Pracownik tej komórki jest zatrudniony na 1/2 etatu i wykonuję swoją prace trzy razy w tygodniu tj. poniedziałek od godz. 8.00-15.00, środa od godz. 8.00-15.00, piątek od 8.00-13.00.

1. Do podstawowych obowiązków pracownika należy :

 • rzetelne i efektywne wykonywanie pracy.
 • przestrzeganie obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu pracy i ustalonego porządku oraz czasu pracy dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy , w szczególności wobec pracowników młodocianych
 • dbanie o dobro pracodawcy , chronienie jego mienia oraz zachowanie tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narażać pracodawcę na szkodę, przestrzeganie tajemnicy państwowej , służbowej i gospodarczej
 • właściwie odnosić się do przełożonych, współpracowników i pacjentów, mając na względzie w szczególności zasady współżycia społecznego, kultury osobistej, nadrzędności podstawowych interesów pracodawcy nad interesami partykularnymi, apolityczności w procesie pracy, poszanowania prawa do odmienności poglądów i wyznania oraz poszanowania innych gwarancji konstytucyjnych.
 • niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. Niezwłocznie ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie.

2. Pracownik obowiązany jest do zabezpieczenia po zakończeniu pracy , powierzonych mu pomieszczeń , ich wyposażenia , narzędzi oraz do uporządkowania miejsca pracy , a w szczególności do:

 • właściwego zabezpieczenia dokumentów zawierających tajemnicę państwową, służbową lub gospodarczą oraz druków ścisłego zarachowania i pieczęci.
 • zamknięcia pomieszczeń , w których pracuje , w tym zabezpieczenia przed otwarciem okien i otworów wentylacyjnych.
 • sprawdzenia czy wyłączone zostały wszystkie urządzenia , które powinny być wyłączone , w tym grzejniki i grzałki oraz czy te urządzenia zostały odłączone od sieci.
 • sprawdzenia czy nie pozostały żarzące się niedopałki papierosów lub inne potencjalne źródła pożaru albo niezabezpieczone środki żrące lub trujące.
 • sprawdzenia czy włączone zostały systemy sygnalizacji lub zabezpieczenia stosowane w zakładzie pracy.
 • utrzymanie czystości i porządku w miejscu pracy.

3. Regulamin porządkowy zobowiązuje pracownika do:

 • Znajomość aktów prawnych dotyczących obronności i obrony cywilnej oraz bieżące wprowadzanie ich w życie w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy na podstawie wytycznych instytucji nadrzędnych, współdziałających oraz poleceń i ustaleń Dyrektora ŚCP.
 • Planowanie, koordynacja i realizacja zadań obronnych i mobilizacyjnych przydzielonych dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na czas mobilizacji i wojny oraz na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń (zdarzeń) we współdziałaniu z kompetentnymi w tych sprawach instytucjami.
 • Opracowywanie dokumentacji planistycznej zgodnie z przydzielonymi dla ŚCP zadaniami obronno -mobilizacyjnymi i obrony cywilnej oraz bieżące jej aktualizowanie .
 • Planowanie i realizacja szkolenia obronnego i specjalistycznego z poszczególnymi strukturami i elementami organizacyjnymi Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, w celu przygotowania ich do realizacji zadań mobilizacyjno -obronnych i obrony cywilnej. Udział w odprawach, naradach, szkoleniach, ćwiczeniach, treningach itp. organizowanych przez instytucje nadrzędne i współdziałające.
 • Nadzór nad gospodarką magazynową państwowych rezerw specjalistycznych Ministra Zdrowia, przechowywanych w ŚCP w Morawicy oraz nad pracą magazyniera rezerw i sprzętu obrony cywilnej.
 • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji osób (pracowników ŚCP) podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony RP, a w szczególności posiadających przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych, reklamowanych od pełnienia czynnej służby wojskowej, posiadających przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do formacji OC. Prowadzenie prac reklamacyjnych.
 • Rzetelne, prawidłowe i terminowe prowadzenie sprawozdawczości i załatwianie korespondencji.
 • Załatwianie wszelkich spraw związanych z prowadzeniem korespondencji, zgodnie z instrukcją „Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych, stanowiących tajemnice służbową, oznaczone klauzulą -ZASTRZEŻONE".
 • Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz sprawowanie nadzoru nad jej przestrzeganiem w Szpitalu.
 • Popularyzacja i upowszechnianie tematyki Obrony Cywilnej wśród pracowników Szpitala.
 • Doskonalenie swojej wiedzy fachowej metodą samokształcenia poprzez prenumeratę i studiowanie wydawnictw fachowych z dziedziny obronności i obrony cywilnej.
 • Pracownik odpowiada za przestrzeganie obowiązującego prawa , regulaminów zarządzeń i procedur obowiązujących w tutejszym szpitalu.
 • Wykonywanie innych prac i czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego, związanych z funkcjonowaniem ŚCP w Morawicy, a nie ujętych w niniejszym regulaminie porządkowym.

4. Magazynier bezpośrednio podlega inspektorowi ds. obronności i jest zatrudniony na umowę zlecenie.

 

Do podstawowych obowiązków regulaminu porządkowego magazyniera należy:

 • dbać o stan ilościowy i jakościowy przechowywanych w magazynie rezerw,
 • prowadzenie na bieżąco konserwacji sprzętu medycznego,
 • przestrzeganie terminów rotacji,
 • znajomość przepisów i prowadzenie dokumentacji,
 • trenowanie zgodnie z instrukcją sprzętu elektronicznego,
 • dopilnowanie zabezpieczenia magazynu przed włamaniem,
 • dopilnowanie zabezpieczenia magazynu w odpowiedni sprzęt p/poż. i jego sprawność,
 • przestrzegać aby w magazynie była odpowiednia temperatura oraz wyposażenie magazynu w odpowiednie przyrządy do tego celu,
 • zapewnić w magazynie i w jego otoczeniu porządek,
 • zniszczone opakowania wymieniać na bieżąco,
 • dopilnować aby sprzęt był przechowywany na odpowiednich podestach i regałach,
 • zabezpieczenie przechowywanego sprzętu na regałach w odpowiednie zasłony, które chronią sprzęt przed zakurzeniem.

W razie włamania do magazynu magazynier wykonuje następujące czynności:

 • zabezpieczenie śladów włamania,
 • powiadamia natychmiast policję i Dyrektora ŚCP,
 • po wykonanych czynnościach przez policję dokonuje inwentaryzacji sprzętu w magazynie i ustala jego stan.

UWAGA: Wszelkie prace wymagające naprawy technicznej magazynu na zewnątrz i wewnątrz zgłasza do kierownika działu technicznego poprzez inspektora ds. obronności. Raz w miesiącu informuje inspektora ds. obronności o niedociągnięciach i uwagach w zakresie przechowywanego sprzętu.