mgr Czesława Baran tel. (41) 3641359

Obsada etatowa jednoosobowa , stanowisko samodzielne podlegające bezpośrednio Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno - Eksploatacyjnych.

Do zadań Inspektora Ochrony Środowiska należy :

 1. Ustalanie wewnętrznych wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz ich kontrola.
 2. Inicjowanie rozwiązań problemów wynikających z aspektów środowiskowych.
 3. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami i ochrony środowiska.
 4. Sporządzanie wniosków i przedstawianie do zatwierdzania zmian w programie gospodarowania odpadami.
 5. Dokonywanie okresowych przeglądów w szpitalu pod kątem spełniania wymagań przepisów zewnętrznych dotyczących ochrony środowiska.
 6. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami.
 7. Przygotowywanie postępowania przetargowego na usługi odbioru , transportu i utylizacji wytwarzanych odpadów w zakładzie zgodnie z ustawą o odpadach.
 8. Klasyfikowanie sprzętu i materiałów kasowanych do odpowiednich grup odpadów zgodnie z katalogiem odpadów zawartym w Rozp. Min. Środowiska.
 9. Organizowanie i nadzór nad sposobem magazynowania wytwarzanych odpadów do czasu ich przekazania do utylizacji lub ich wykorzystania.
 10. Gromadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z ochroną środowiska i gospodarką odpadami.
 11. Składanie Dyrektorowi sprawozdań z realizacji zadań.