Działając na podstawie art.29 ust.1 i 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku [tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1318] oraz §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania [Dz.U. 2015, poz. 2069]

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii

w Morawicy

informuje, że zamierza w bieżącym roku dokonać zniszczenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów, których leczenie w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym zakończono w 1996 roku, w związku z upływem obligatoryjnego okresu jej przechowywania.

Wobec powyższego istnieje możliwość wydania za pokwitowaniem uprawnionym podmiotom /pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym bądź upoważnionym przez nich osobom/ rzeczonej dokumentacji w terminie do dnia 31. 10. 2017 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o wstępny kontakt telefoniczny z Działem Dokumentacji, Statystyki Medycznej i Marketingu lub Archiwum Zakładowym ŚCP:
nr tel. 41 36 41 317 lub 41 36 41 293 w dni powszednie w godz. 7.00 – 14.35