Działając na podstawie art.29 ust.1 i 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
z dnia 6 listopada 2008 roku
[tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1318 z późniejszymi zmianami] oraz
§75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania [Dz.U. 2015, poz. 2069] 

 

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii

w Morawicy

informuje, że zamierza w bieżącym roku dokonać zniszczenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów, których leczenie w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym zakończono w 1997 roku, w związku z upływem obligatoryjnego okresu jej przechowywania.

Wobec powyższego istnieje możliwość wydania za pokwitowaniem uprawnionym podmiotom /pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym bądź upoważnionym przez nich osobom/ rzeczonej dokumentacji w terminie
do dnia 30. 09. 2018 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o wstępny kontakt telefoniczny z Działem Dokumentacji, Statystyki Medycznej i Marketingu lub Archiwum Zakładowym ŚCP:

nr tel. 41 36 41 317 lub 41 36 41 293 w dni powszednie w godz. 7.00 – 14.35