POLITYKA JAKOŚCI

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą funkcjonującym w formie samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej, realizującym świadczenia medyczne w zakresie

stacjonarnej i ambulatoryjnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz leczenia uzależnień

Naszą misją jest:

Wysoka jakość świadczeń medycznych w zakresie opieki nad pacjentem

oraz stały rozwój Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii.

Dla wypełnienia misji opracowano strategię, której głównymi celami są:

I. Dbałość o wysoki standard świadczonych usług oraz tworzeniei bezpiecznego środowiska   dla Pacjentów

II. Stały rozwój poprzez doskonalenie świadczonych usług medycznych

III. Poprawa warunków pracy personelu

IV. Modernizacja infrastruktury

Cele strategiczne osiągniemy poprzez:

1) przestrzeganie Praw Pacjenta i zapewnienie Pacjentom poczucia bezpieczeńw procesie diagnostyczno – terapeutycznym

2) stałe modernizowanie i rozwijanie bazy diagnostyczno-terapeutycznej

3) monitorowanie satysfakcji Pacjentów oraz zaspakajanie ich potrzeb

4) poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług szpitala

5) ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników i rozbudzanie ich świadomości w zakresie znaczenia spełnienia wymagań pacjentów oraz wymagań przepisów prawnych i innych

6) monitorowanie zapotrzebowania na usługi medyczne

7) zawieranie umów z dostawcami, którzy dostarczają usługi i wyroby wysokiej jakości

8) dostosowanie budynków i pomieszczeń ŚCP do przepisów ustawowych

9) zaangażowanie najwyższego kierownictwa i pracowników w ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

      

   Zobowiązuję się zapewnić niezbędne środki i zasoby do realizacji niniejszej polityki oraz spełnienia wymagań. Wszystkich pracowników czynię odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie wyznaczonych zadań, przestrzegania przepisów zewnętrznych, wymagań zawartych w Normie ISO 9001: 2008 oraz procedur postępowania wpisanych do dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością. Zobowiązuję również do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia   procesów i usług.


Dyrektor

Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii

w Morawicy

Jacek Musiał

Wydanie V z dn. 21.01.2016r.