Naszą misją jest wysoka jakość świadczeń medycznych

w zakresie opieki nad pacjentem oraz stały rozwój

Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii.

 

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica
NIP 657-21-87-534  REGON 000290110
Tel: (41)36 41 399, Fax: (41)36 41 299

 scpmorawica

Działając na podstawie art.29 ust.1 i 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku [tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1318] oraz §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania [Dz.U. 2015, poz. 2069]

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii
w Morawicy

informuje, że zamierza w bieżącym roku dokonać zniszczenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów, których leczenie w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym zakończono w 1996 roku, w związku z upływem obligatoryjnego okresu jej przechowywania.

Wobec powyższego istnieje możliwość wydania za pokwitowaniem uprawnionym podmiotom /pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym bądź upoważnionym przez nich osobom/ rzeczonej dokumentacji w terminie do dnia 31.10.2017 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o wstępny kontakt telefoniczny z Działem Dokumentacji, Statystyki Medycznej i Marketingu lub Archiwum Zakładowym ŚCP:
nr tel. 41 36 41 317 lub 41 36 41 293 w dni powszednie w godz. 7.00 – 14.35