DOFINASOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

PROJEKT PARTNERSKI

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

 

TYTUŁ PROJEKTU: "Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim"

 

Beneficjent: Województwo Świętokrzyskie

                    – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Partnerzy:

-  Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach,

-  Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego,

-  Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy,

-  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze,

-  Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

 

Wartość dofinansowania w latach 2020 - 2021:    3 369 959,70 zł

 

Całkowita wartość zadania:  40 601 931,38 zł

  

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników ochrony zdrowia oraz do informacji o profilaktyce zapobiegania zarażeniom SARS-Cov-2 dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez pomoc psychologiczną, poradnictwo specjalistów z różnych dziedzin, działania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz wyposażenie laboratorium Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w narzędzia niezbędne do wykonywania testów na obecność wirusa. Celem projektu jest też zwiększenie bezpieczeństwa pracy wśród personelu medycznego i pracowników szpitali i placówek wojewódzkich. Wyposażenie placówek w niezbędny sprzęt i środki ochrony pracowników a ponadto, wzrost świadomości z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych i aktualnie rozprzestrzeniającej się światowej pandemii SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.

  

Główne cele Projektu:

 1. Wsparcie personelu medycznego przez zakup środków ochrony osobistej, zatrudnienie dodatkowego personelu.
 2. Wsparcie szpitali przez zakup niezbędnego sprzętu ratującego zdrowie i życie oraz doposażenie stanowisk pracy.
 3. Wsparcie laboratoriów w zakresie przeprowadzania badań epidemiologicznych przez zakup testów, materiałów/odczynników/narzędzi.
 4. Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych i społecznych osobom z województwa świętokrzyskiego w związku z panującą sytuacją epidemiczną.

   

Planowane korzyści jakie uzyska Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy w efekcie realizacji Projektu:

 1. Zabezpieczenie  pracowników i pacjentów Szpitala w  niezbędne środki ochrony indywidualnej tj.: maski, kombinezony, rękawiczki jednorazowe.
 2. Zapewnienie Szpitalowi oraz personelowi i pacjentom niezbędnych środków do utrzymania reżimu sanitarnego tj.: mopy i wózki do sprzątania, pojemniki i worki na odpady medyczne.
 3. Doposażenie stanowisk pracy w ŚCP w drobny sprzęt medyczny, poprzez zakup:
  1. lamp bakteriobójczych,
  2. aparatów RR,
  3. pulsoksymetrów,
  4. termometrów do pomiaru temperatury ciała,
  5. aparatów EKG,
  6. komory laminarnej,
  7. bramek do bezdotykowego pomiaru temperatury.

  


DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Zadanie: „Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy”

 

wartość dofinasowania: 4 000 000 zł

całkowity koszt inwestycji: 7 000 000 zł

wartość dofinasowania wkładu własnego z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 1 062 500 zł

 

 Opis i cel inwestycji:

Inwestycja realizowana jest w lokalizacji w Morawicy przy ul. Spacerowej 5, zakres inwestycji obejmuje:

 1. modernizację kotłowni i sieci c.o. – wymianę rur na preizolowane,
 2. wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach 3 budynków,
 3. termomodernizację budynków zaplecza gospodarczo – technicznego (Pawilony: G, H, I, P,T,W,Y) z modernizacja węzłów i sieci.

Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynków szpitala i redukcja CO2 oraz zwiększenie niezawodności działania systemu centralnego ogrzewania i  w efekcie podniesienie  jakości świadczonych usług. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej obniży koszty zakupu energii elektrycznej.

 


DOFINASOWANIE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  

Zadanie inwestycyjne finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach realizacji programu pn.: „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”.

 

wartość dofinasowania: 1 134 000 zł

całkowity koszt inwestycji: 1 357 995 zł

 

Opis i cel inwestycji:

Inwestycja realizowana jest w lokalizacji w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59, zakres inwestycji obejmuje:

 1. modernizację Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci w budynku nr 3,
 2. dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 3 do potrzeb izby przyjęć dla dzieci i młodzieży,
 3. adaptację pomieszczeń w budynku nr 3 na potrzeby sali sensorycznej oraz sali do ćwiczeń i rehabilitacji ruchowej wraz z wyposażeniem,
 4. adaptację terenu przy budynku Oddziału psychiatrycznego dla dzieci na miejsce do prowadzenia rehabilitacji i wypoczynku.

 

Celem inwestycji jest poprawa jakości i efektywności świadczeń medycznych z zakresu psychiatrii dla dzieci i młodzieży , ze szczególnym uwzględnieniem pomocy udzielanej małoletnim pacjentom doświadczającym pogorszenia stanu zdrowia psychicznego w związku z epidemią COVID-19 i obostrzeniami z nią związanymi (długotrwała izolacja) oraz zmianami społecznymi. W perspektywie wieloletniej, realizacja zadania umożliwi szybsze dostosowanie infrastruktury ŚCP do udzielania świadczeń w zakresie psychiatrii dla dzieci i młodzieży w sposób zgodny z proponowanym przez Ministerstwo Zdrowia nowym modelem funkcjonowania psychiatrii dziecięcej.