Dział Prawny: tel. (41) 36 41 356

Zespół Radców Prawnych:
Radca prawny Aneta Jaroszczyk
Radca prawny dr n. pr. Kamila Kocańda
Radca prawny Agnieszka Zwierzchowska

I.       Dział Prawny podlega bezpośrednio Dyrektorowi SCP.

II.    Do zadań Działu Prawnego należy świadczenie pomocy prawnej dla zakładu w celu ochrony prawnej interesu SCP, w szczególności:
1.    Udzielanie Dyrektorowi oraz komórkom organizacyjnym SCP opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
2.    Informowanie komórek organizacyjnych SCP o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności zakładu.
3.    Współpraca w zakresie egzekucji należności SCP.
4.    Występowanie w charakterze pełnomocnika SCP w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami.
5.    Opiniowanie zawieranych przez SCP umów.
6.    Opiniowanie podejmowanych:
a) Zarządzeń Dyrektora SCP,
b) Uchwał Rady Społecznej działającej przy SCP,
c) Decyzji podjętych w postępowaniach protestacyjnych z zakresu zamówień publicznych.
7.    Udzielenie informacji o przepisach prawnych organizacjom związkowym i zawodowym działającym na terenie SCP, na ich wniosek.

III.   Dział Prawny pracuje codziennie w systemie jednozmianowym
z uwzględnieniem przepisów ustawy o radcach prawnych w zakresie czasu pracy radców prawnych.