Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia funkcjonuje 
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.

I.   Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzaleznienia jest placówką Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

II.  Podstawowym celem działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia jest realizacja programów terapii dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz wspieranie rozwoju lecznictwa odwykowego województwa świętokrzyskiego.

III. W skład Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia wchodzą:

1) Poradnia Leczenia Uzależnień,

2) Dwa całodobowe Oddziały (XII, XIII) Terapii Uzależnienia od Alkoholu,

3) Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacyjny)

Ad III.   Zgodnie z w/w rozporządzeniem Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia wykonuje następujące zadania:

1) prowadzenie kompleksowego leczenia zespołu zależności alkoholowej w tym detoksykacji, leczenia farmakologicznego, psychoterapeutycznego, interwencyjnego dla pacjentów uzależnionych i członków ich rodzin

 2) udzielanie konsultacji specjalistycznych dla zakładów leczenia od alkoholu 
i wspołuzalcżnienia w województwie świętokrzyskim,

3) koordynacja pracy zakładów leczenia uzależnienia od alkoholu i wspołuzależnienia na terenie województwa świętokrzyskiego,

 4) działalność metodyczno-organizacyjna w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu oraz lecznictwa odwykowego na terenie województwa, a także ocena tych danych,

5) inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych, zatrudnionych w lecznictwie odwykowym oraz osób współdziałających 
z zakładami lecznictwa odwykowego w realizacji zadań programowych, w tym organizowanie staży i szkoleń.

Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia kieruje kierownik powołany przez Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Dyrektor może również wyznaczyć zastępcę kierownika.

Ad III-1. Poradnia Leczenia Uzależnień realizuje następujące zadania:

 1) diagnozę zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem alkoholu i naprzemiennym przyjmowaniem innych środków (F. 10 i F. 19), a także diagnozę zaburzeń nawyków i popędów (F.63).

2) prowadzenie leczenia zespołu zależności alkoholowej, w formie psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu i nadużywających środków psychoaktywnych, oraz leczenie farmakologiczne.

3) diagnozę zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem wśród członków rodzin alkoholowych i diagnozę problemów współuzależnienia (F.43)

4) prowadzenie programów psychoterapii dla osób współuzależnionych 
i członków rodzin osób uzależnionych oraz leczenie farmakologiczne

5) prowadzenie działań konsultacyjne - edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych.

6) wspieranie działań placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji oraz udzielanie w razie potrzeby konsultacji lekarzom,

7) współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz z grupami samopomocowymi,

Przychodnia organizuje staże i szkolenia doskonalące dla pracowników lecznictwa odwykowego, w porozumieniu z kierownikiem wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia i współuzależnienia.

Ad III-2. Do zadań całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu należą:

1) Prowadzenie kompleksowego leczenie zespołu zależności alkoholowej obejmujące detoksykację leczenie powikłań somatycznych choroby alkoholowej, leczenie psychoz alkoholowych oraz współistniejących zaburzeń nerwicowych i depresyjnych.

2) realizacja intensywnych programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu

3) prowadzenie działań konsultacyjne - edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych,

4) przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym.

5) Oddziały terapii uzależnienia-od alkoholu we współdziałaniu z poradniami dla osób z problemem alkoholowym - mogą realizować programy terapeutyczne dla osób współuzależnionych.

6) Całodobowymi Oddziałami Terapii Uzależnienia do Alkoholu kierują ordynatorzy, powołani przez Dyrektora Świętokrzyskiego. Centrum Psychiatrii w Morawicy.

 

Ad III-3.  Działalność Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych:

1. Do zadań Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych należy detoksykacja, leczenie zespołów abstynencyjnych, leczenie psychoz alkoholowych, motywowanie pacjentów do podjęcia psychoterapii

2.Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych kieruje lekarz.

IV.   Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia zajmuje się interwencjami w sprawach przyjmowania osób zobowiązanych do leczenia odwykowego, realizacją postanowień Sądu w sprawach leczenia odwykowego.

V.    Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia współpracuje ponadto z Sądami, Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, Instytutem Psychiatrii 
i Neurologii, Instytutem Psychologii Zdrowia, Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ze stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.