Projekt:

„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19
 w Województwie Świętokrzyskim”

Oś priorytetowa :

  9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działania :

9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałania :

9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług  zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

 

Opis Projektu

Projekt "Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim", realizowany jest w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego (zespół złożony z pracowników Departamentu Ochrony Zdrowia i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Nr 82 / 2020 z dnia17 kwietnia 2020 r.) z 5 podmiotami leczniczymi podległymi pod Województwo Świętokrzyskie - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy (dalej: ŚCP lub Szpital), Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników ochrony zdrowia oraz do informacji  o profilaktyce zapobiegania zarażeniom SARS-Cov-2 dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez pomoc psychologiczną, poradnictwo specjalistów z różnych dziedzin, działania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz wyposażenie laboratorium Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w narzędzia niezbędne do wykonywania testów na obecność wirusa. Celem projektu jest też zwiększenie bezpieczeństwa pracy wśród personelu medycznego i pracowników szpitali i placówek wojewódzkich. Wyposażenie placówek w niezbędny sprzęt i środki ochrony pracowników a ponadto, wzrost świadomości z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych i aktualnie rozprzestrzeniającej się światowej pandemii SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.

 

Główne cele Projektu:

 1. Wsparcie personelu medycznego przez zakup środków ochrony osobistej, zatrudnienie dodatkowego personelu.

 2. Wsparcie szpitali przez zakup niezbędnego sprzętu ratującego zdrowie i życie oraz doposażenie stanowisk pracy.

 3. Wsparcie laboratoriów w zakresie przeprowadzania badań epidemiologicznych przez zakup testów, materiałów/odczynników/narzędzi.

 4. Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych i społecznych osobom z województwa świętokrzyskiego w związku z panującą sytuacją epidemiczną.

 

Planowane korzyści jakie uzyska Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy  w efekcie realizacji Projektu:

1. Zabezpieczenie pracowników i pacjentów Szpitala w  niezbędne środki ochrony indywidualnej, takich jak: rękawice nitrylowe, maski, fartuchy barierowe.

2. Uzyskanie przez Szpital wsparcia w zakresie zakupu:

 1. narzędzi do utrzymania rygorów sanitarnych tj.: mopów, nakładek do mopów, wózków do sprzątania,

 2. pojemników, opakowań tekturowych i worków foliowych na odpady medyczne.

3. Doposażenie stanowisk pracy w ŚCP w drobny sprzęt medyczny, poprzez zakup:

 1. termometrów do pomiaru temperatury ciała,

 2. pulsoksymetrów,

 3. aparatów RR (ciśnieniomierzy),

 4. aparatów EKG,

 5. komory laminarnej,

 6. lamp bakteriobójczych.

4. Zakup bramek do bezdotykowego pomiaru temperatury

Całkowita wartość Projektu wynosi:

44 101 931,38 zł ( słownie: czterdzieści miliony sto jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych i 38/100)

w tym:

środki wspólnotowe:  37 486 641,67 zł ( słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych i 67/100)

 

 Wydatki kwalifikowane Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wynoszą:

 588 317,77 zł  (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemnaście złotych i 77/100).

w tym:

 1. Środki wspólnotowe: 443 767,42 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i 42/100)

 2. Środki z budżetu państwa: 43 332,58 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa złote i 58/100)

 3. Środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (wkład własny): 101 217,77 zł (słownie: sto jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych i 77/100) w tym:

 1. dotacja udzielona przez Województwo Świętokrzyskie na dofinansowanie wkładu własnego w koszty kwalifikowane zgodnie z Umową Nr 41/D/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w wysokości: 72 509,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięć złotych i 00/100),
 2. środki własne Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy: 28 708,77 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiem złotych i 77/100).  

Okres realizacji Projektu:

 1. rozpoczęcie realizacji: 01 marca 2020 r.
 2. zakończenie rzeczowe realizacji: 30 czerwca 2022 r.