Projekt:

Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi

Oś priorytetowa :

7. Sprawne usługi publiczne

Działania :

7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna

 

 Powyższy projekt Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

 Lokalizacja projektu: 25-450 Kielce, ul. Kusocińskiego 59

Na inwestycje składają się następujące działania:

 • budowa pawilonu szpitalnego przeznaczonego na dzienny oddział psychiatryczny, poradnię zdrowia psychicznego oraz zespół leczenia środowiskowego;
 • zakup wyposażenia (biurowo-administracyjne, sprzęt IT) niezbędny z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych

Cele projektu:

 • poprawa dostępu do kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi;
 • poprawa dostępu do usług medycznych w Kielcach i powiecie kieleckim;
 • poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu usług medycznych

 Planowane efekty:

 • poprawa poziomu infrastruktury ochrony zdrowia psychicznego na terenie Kielc i powiatu kieleckiego;
 • dostosowanie obiektów ochrony zdrowia do obowiązujących wymagań;
 • zapewnienie bezpieczeństwa opieki medycznej mieszkańcom z całego województwa świętokrzyskiego;
 • pomoc w zakresie powrotu chorego do aktywnego życia w społeczeństwie i rodzinie;
 • wyrównanie dysproporcji pomiędzy poziomem dostępu do usług w zakresie pomocy psychiatrycznej i psychologicznej w różnych regionach województwa;

 

Wartość projektu:   7.136.968,82 zł
Dofinansowanie z Funduszu Europejskiego: 6.013.426,00 zł

 

Okres realizacji projektu od 30.12.2018r. do 31.10.2020r.

- aktualizacja 20.04.2021r.

W ramach zaoszczędzonych środków finansowych (po przeprowadzanych procedurach przetargowych) poszerzono zakres rzeczowy projektu o wykonanie rezerwowego źródła zasilania w wodę i energię elektryczna budynków w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59.

W ramach projektu w celu przeciwdziałania i zwalczania Covid -19 zakupiliśmy następujący sprzęt medyczny i wyposażenie:

 1. Stacje dezynfekcyjne do rąk – 10 kpl;

 2. Jonizatory powietrza – 15 szt;

 3. Koncentratory tlenu – 2 szt;

 4. Nebulizatory – 12 szt;

 5. Maszyny czyszczące – 3 kpl;

 6. Pompę infuzyjną strzykawkową – 1 kpl;

 7. Stetoskopy – 20 szt;

 8. Termometry do pomiaru temperatury głębokiej – 10 szt;

 9. Pulsoksymetry – 10 szt.

Wartość projektu wynosi: 8.146.442,35 zł

Dofinansowanie z Funduszu Europejskiego: 6.897.616,00 zł.

Okres realizacji projektu od 30.12.2018r. do 15.12.2021r.

- aktualizacja 30.12.2020r.

Dnia 14.09.2020 roku podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na budowę budynku szpitalnego z przeznaczeniem na Oddział Dzienny Psychiatryczny i Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz Zespół Leczenia Środowiskowego.

Dnia 28.08.2020 roku podpisaliśmy również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na w/w/ robotach budowlanych.

W ramach projektu w celu przeciwdziałania i zwalczania Covid -19 zakupiliśmy mobilny aparat RTG oraz aparat USG.

Zakupiono również następujący sprzęt medyczny i wyposażenie:

 1. Analizatory biochemiczne – szt. 2;

 2. Defibrylatory – 4 kpl;

 3. Ssaki elektryczne – 10 szt;

 4. Sterylizator elektryczny – 1 szt;

 5. Wózki inwalidzkie – 4 szt;

 6. Materace przeciwodleżynowe – 10 kpl;

 7. Łóżka rehabilitacyjne z materacami i szafkami z blatem bocznym – 21 kpl;

Ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup pozostałego wyposażenia do zwalczania Covid-19.

W związku z poszerzonym zakresem projektu jego wartość wynosi: 8.146.442,35 zł

Dofinansowanie z Funduszu Europejskiego: 6.897.616,00 zł.

Uległ zmianie okres realizacji projektu od 30.12.2018r. do 15.12.2021r.

- aktualizacja 30.06.2020r.

W celu przeciwdziałania i zwalczania Covid-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dnia 22.04.2020r. aneksem Nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu został poszerzony zakres rzeczowo-finansowy projektu.

W ramach projektu będzie zakupiony sprzęt medyczny i wyposażenie w celu dostosowania szpitala do wymagań związanych z zabezpieczeniem przed wirusem Covid-19.

 

W związku z poszerzonym zakresem projektu  jego wartość wynosi: 8.146.442,35 zł

Dofinansowanie z Funduszu Europejskiego: 6.918.526,00 zł.

 

Dnia 22.04.2020r. otrzymaliśmy również kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę budynku szpitalnego z przeznaczeniem na oddział dzienny psychiatryczny i poradnię zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz zespół leczenia środowiskowego.

W lipcu b.r. ogłosimy postępowanie przetargowe na jego wykonanie.

 

Uległ zmianie okres realizacji projektu od 30.12.2018r. do 30.06.2021r.