ZASADY REKRUTACJI – NABÓR ZWYKŁY

Zatrudnianie pracowników  w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy na podstawie umowy o pracę (tzw. nabór zwykły) odbywa się z zastosowaniem następujących zasad:

 1. Decyzję o naborze na dane stanowisko i o rozpoczęciu procesu rekrutacji podejmuje Dyrektor ŚCP na wniosek bezpośredniego przełożonego lub na wniosek Z-cy Dyrektora.
 2. Za opis stanowiska pracy – określenie zakresu obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika -  odpowiada bezpośredni przełożony kandydata w komórce organizacyjnej, do której ogłoszono nabór. Opis stanowiska pracy zatwierdza Dyrektor ŚCP.
 3. Rekrutacja pracowników ma charakter wewnętrzny i zewnętrzny.
 4. Rekrutacja wewnętrzna polega na wyłonieniu kandydata na nowe stanowisko w ŚCP spośród zatrudnionych osób, pod warunkiem spełnienia przez niego wymagań kwalifikacyjnych.
 5. Podczas rekrutacji wewnętrznej Dyrektor wraz z bezpośrednim przełożonym analizuje oceny okresowe danego pracownika, obecny zakres obowiązków w porównaniu do nowego zakresu obowiązków. Decyzja zostaje podjęta po zasięgnięciu opinii dotychczasowego kierownika danego pracownika.
 6. Rekrutacja zewnętrzna ma charakter otwartego i konkurencyjnego naboru.
 7. Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru zostaje zamieszczone na stronie internetowej Szpitala oraz decyzją Dyrektora w lokalnych mediach bądź Urzędzie Pracy.
 8. Termin składania dokumentów aplikacyjnych nie może być krótszy niż 10 dni.
 9. Kandydaci składają dokumenty potwierdzające doświadczenie kandydata w przypadku jeśli został postawiony wymóg doświadczenia pracy na danym stanowisku, podanie, CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Podania składane mogą być składane w sekretariacie Szpitala w formie papierowej lub na adres e-mail Działu Kadr i Szkoleń.
 11. Podania złożone po terminie nie są rozpatrywane.
 12. W przypadku braku kandydatów Dyrektor ŚCP może podjąć decyzję o ponownym naborze.
 13. Oceny złożonych dokumentów dokonuje Dyrektor lub jego Zastępca w porozumieniu z pracownikami Działu Kadr i Szkoleń oraz kierownikiem komórki organizacyjnej/bezpośrednim przełożonym pracownika komórki, do której prowadzona jest rekrutacja.
 14. Wybór kandydata odbywa się na podstawie rozmów kwalifikacyjnych przy udziale Dyrektora lub osób upoważnionych przez Dyrektora.
 15. Kierownik Działu Kadr i Szkoleń, po uzgodnieniu z Dyrektorem, ustala termin rozmowy kwalifikacyjnej i powiadamia kandydatów o w/w terminie.
 16. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej obowiązuje zasada zadawania tych samych pytań wszystkim kandydatom.
 17. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej następuje ocena kandydatów i wybór kandydata na nowe stanowisko.
 18. W razie złożenia jednej oferty możliwe jest odstąpienie od rozmowy, w szczególności gdy dany kandydat był już pracownikiem ŚCP.
 19. Dyrektor ŚCP może zadecydować o odstąpieniu od procesu rekrutacji na każdym jego etapie.
 20. Decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje Dyrektor ŚCP.
 21. Z przeprowadzonego postepowania rekrutacyjnego sporządzany jest protokół.
 22. Postepowanie rekrutacyjne zostaje zakończone z chwilą podjęcia decyzji przez Dyrektora o wyborze pracownika lub o odstąpieniu od dokonania wyboru.
 23. Informacja o wynikach naboru jest przekazywana  osobom, które zostały wyłonione do zatrudnienia. 
 24. Dokumenty aplikacyjne osób, które zostały wyłonione do zatrudnienia, zostają dołączone do akt osobowych.
 25. Dokumenty aplikacyjne osób biorących udział w procesie naboru, a nie odebrane osobiście przez zainteresowanych w okresie jednego roku od dnia rozstrzygnięcia rekrutacji zostają przekazane do Archiwum Zakładowego.
 26. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia na dane stanowisko mogą zostać ponownie wykorzystane przy rekrutacji na inne stanowisko w Szpitalu, jeżeli zostały zaopatrzone w zgodę kandydata na ich zachowanie na potrzeby ewentualnych kolejnych rekrutacji (rezerwa kadrowa).