Morawica, 01.06.2022r.

Brakowanie indywidualnej dokumentacji medycznej

   

             Działając na podstawie art.29 ust.1 i 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku [tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 849 z późniejszymi zmianami] 

 

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii

 w Morawicy

informuje, że w związku z upływem obligatoryjnego okresu przechowywania zamierza dokonać zniszczenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów, których leczenie szpitalne i ambulatoryjne w tutejszym podmiocie leczniczym zakończono w 2001 roku.

Wobec powyższego istnieje możliwość wydania za pokwitowaniem uprawnionym podmiotom /pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym bądź upoważnionym przez nich osobom/ przedmiotowej dokumentacji
w terminie do dnia 31. 08. 2022 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o wstępny kontakt telefoniczny z Działem Dokumentacji, Statystyki Medycznej i Marketingu lub Archiwum Zakładowym ŚCP:

nr tel. 41 36 41 317 lub 41 36 41 293 w dni powszednie w godz. 7.00 – 14.35