„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy. z siedzibą w 26-026 Morawica, przy ul. Spacerowej 5 – zwane dalej ŚCP.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach postępowania rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. b, c, f oraz art. 9 ust.2 lit. b, f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 – zwanego RODO. Potrzeba udostępnienia danych wynika z art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do realizacji postepowania rekrutacyjnego.

ŚCP będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w jej imieniu i na rzecz dla przykładu podmiotom świadczącym usługi opieki nad systemem teleinformatycznym ŚCP. Ponadto ŚCP będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

ŚCP ma obowiązek prawny przechowywania Pana/Pani danych osobowych przez okres prowadzenia naboru (czasu trwania postępowania rekrutacyjnego) i czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń związanych z przeprowadzoną rekrutacją. Dodatkowo dane będą przetwarzane w ramach przyszłych rekrutacji, o ile została przez Pana/Panią wyrażona w tym celu zgoda.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  6. przenoszenia dostarczonych danych, w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany (dot. danych przetwarzanych np. programie pocztowym).

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - PUODO).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub masz wątpliwości związane z realizacją przysługujących Ci praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych:

Agata Jarocka-Skrzypek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualizacja dn 16.01.2020r