Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii z siedzibą w Morawicy 26-026 przy ul. Spacerowej 5, zwane dalej ŚCP.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Agata Domagała e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ŚCP oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO oraz na postawie art.2221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.
 4. Szpital przetwarza również dane osobowe w zakresie wizerunku, w szczególności będące informacjami o stanie zdrowia, zarejestrowane przez monitoring w pomieszczeniach izolacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt c), art. 9 ust. 2 lit. h) RODO oraz art. 18e ust.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz.U. 2018.1878 ze zm.).
 5. W stosunku do osób niebędących pacjentami, pracownikami, osobami działającymi w imieniu i na rzecz podmiotów wykonujących zobowiązania umowne wobec szpitala ma miejsce przetwarzanie danych bez identyfikacji osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 11 RODO.
 6. Pozyskane dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 90 dni (a dane, o których mowa w pkt. 4 maksymalnie do 13 miesięcy). W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 8. W odniesieniu do danych pozyskanych dzięki monitoringowi posiada Pani/Pan prawo dostępu do ich treści, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu - w granicach określonych w przepisach prawa.
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO i inne przepisy dot. przetwarzania danych osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej jednak nie mam możliwości wyłączenia monitoringu na czas przebywania Państwa na terenie ŚCP, który jest wykorzystywany do celów, o których mowa w pkt. 3 i 4.
 11. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednak nie będą one wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany np. do profilowania. Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po wykorzystaniu miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. ŚCP może zrealizować kopie nagrań w sytuacji i na zasadach, o których mowa w pkt. 7.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tzn. poza Europejski Obszar Gospodarczy, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

Aktualizacja dn 16.01.2020r