Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO") informuje się, że:

1.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii z siedzibą w Morawicy 26-026, przy ul. Spacerowej 5, 
tel. (41)36 41 399, Fax: (41)36 41 299, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
zwane dalej ŚCP,

2.

INSPEKTOR OCHRONY

DANYCH (IOD)

Agata Domagała, z którym można się kontaktować bezpośrednio poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.

KATEGORIE POZYSKANYCH DANYCH

Dane kontaktowe (w zakresie: imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko, funkcja).

4.

CELE PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

na ,,……………………………..” 

nr sprawy ……………………

5.

PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

- art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

6.

ODBIORCY DANYCH
OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. ) - dalej Pzp, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Administratora (np. usług w zakresie IT).

7.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez ŚCP do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8.

OKRES PRZECHOWYWANIA

DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe będą przchowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt w ŚCP przez okres 10 lat licząc od roku następującego po dacie zakończenia / realizacji umowy. Dotyczy również postępowań wszczętych, a nie zakończonych zawarciem umowy
/nie ogłoszonych, unieważnionych/.

9.

UPRAWNIENIA

W przypadku Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

-   prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

-   prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

-   prawo do usunięcia danych;

-   prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

-     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

10.

INFORMACJA O
WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do przeprowadzenia postępowania zmierzającego do zawarcia umowy, jak również do jej realizacji. Niepodanie danych może pozbawić Strony możliwości zawarcia umowy.

11.

ŹRÓDŁO DANYCH

Dane zostały pozyskane od
/tu nazwa podmiotu, który uczestniczy w postępowaniu o udzielenia zamówienia/ w imieniu, którego i na rzecz Pan/Pani działa.

Aktualizacja dn. 31.03.2021 r.