„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy z siedzibą w 26-026 Morawica, przy ul. Spacerowa 5 – zwane dalej ŚCP.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach stażu kierunkowego/praktyk zawodowych. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 – zwanego RODO. Potrzeba udostępnienia danych wynika z zawartej umowy/porozumienia z ŚCP o realizację stażu kierunkowego/praktyk zawodowych. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do odbycia stażu/praktyk.

ŚCP będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych dla przykładu podmiotom świadczącym usługi opieki nad systemem teleinformatycznym ŚCP lub usługi doradcze. Ponadto ŚCP będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

ŚCP ma obowiązek prawny przechowywania Pana/Pani danych osobowych przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA) – 10 lat, w szczególnych okolicznościach do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń związanych z realizacją stażu/praktyki.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

1.       dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

2.       sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

3.       żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

4.       żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

5.       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

6.       przenoszenia dostarczonych danych, w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany (dot. danych przetwarzanych np. programie pocztowym).

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - PUODO).

Kontakt 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub masz wątpliwości związane z realizacją przysługujących Ci praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych:
Agata Jarocka-Skrzypek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualizacja dn 16.01.2020r