Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy z siedzibą w 26-026 Morawica, przy ul. Spacerowa 5 – zwane dalej ŚCP.

Inspektorem Ochrony Danych jest Agata Domagała, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach stażu kierunkowego/praktyk zawodowych. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. b, f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 – zwanego RODO. Potrzeba udostępnienia danych wynika z zawartej umowy/porozumienia z ŚCP o realizację stażu kierunkowego/praktyk zawodowych. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do odbycia stażu/praktyk.

ŚCP będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych dla przykładu podmiotom świadczącym usługi opieki nad systemem teleinformatycznym ŚCP lub usługi doradcze. Ponadto ŚCP będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

ŚCP ma obowiązek prawny przechowywania Pana/Pani danych osobowych przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA) – 10 lat, w szczególnych okolicznościach do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń związanych z realizacją stażu/praktyki.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO ;
  2. Sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO ;
  3. Żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  4. Żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  6. Przenoszenia dostarczonych danych, w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany (dot. danych przetwarzanych np. programie pocztowym);
  7. Wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu. Nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Aktualizacja dn. 19.03.2020 r.