DOFINASOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU pn.: 

"Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim"

 

Beneficjent: Województwo Świętokrzyskie

                    – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Partnerzy:

-  Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach,

-  Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego,

-  Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy,

-  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze,

-  Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

 

Wartość dofinansowania z budżetu państwa w latach 2020 - 2022:  3 660 459,70 zł

 

 

Całkowita wartość zadania:  44 101 931,38 zł

  

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników ochrony zdrowia oraz do informacji o profilaktyce zapobiegania zarażeniom SARS-Cov-2 dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez pomoc psychologiczną, poradnictwo specjalistów z różnych dziedzin, działania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz wyposażenie laboratorium Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w narzędzia niezbędne do wykonywania testów na obecność wirusa. Celem projektu jest też zwiększenie bezpieczeństwa pracy wśród personelu medycznego i pracowników szpitali i placówek wojewódzkich. Wyposażenie placówek w niezbędny sprzęt i środki ochrony pracowników a ponadto, wzrost świadomości z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych i aktualnie rozprzestrzeniającej się światowej pandemii SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.

  

Główne cele Projektu:

 1. Wsparcie personelu medycznego przez zakup środków ochrony osobistej, zatrudnienie dodatkowego personelu.
 2. Wsparcie szpitali przez zakup niezbędnego sprzętu ratującego zdrowie i życie oraz doposażenie stanowisk pracy.
 3. Wsparcie laboratoriów w zakresie przeprowadzania badań epidemiologicznych przez zakup testów, materiałów/odczynników/narzędzi.
 4. Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych i społecznych osobom z województwa świętokrzyskiego w związku z panującą sytuacją epidemiczną.

   

Planowane korzyści jakie uzyska Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy w efekcie realizacji Projektu:

 1. Zabezpieczenie  pracowników i pacjentów Szpitala w  niezbędne środki ochrony indywidualnej tj.: maski, kombinezony, rękawiczki jednorazowe.
 2. Zapewnienie Szpitalowi oraz personelowi i pacjentom niezbędnych środków do utrzymania reżimu sanitarnego tj.: mopy i wózki do sprzątania, pojemniki i worki na odpady medyczne.
 3. Doposażenie stanowisk pracy w ŚCP w drobny sprzęt medyczny, poprzez zakup:
  1. lamp bakteriobójczych,
  2. aparatów RR,
  3. pulsoksymetrów,
  4. termometrów do pomiaru temperatury ciała,
  5. aparatów EKG,
  6. komory laminarnej,
  7. bramek do bezdotykowego pomiaru temperatury.

DOFINASOWANIE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  

Zadanie inwestycyjne finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach realizacji programu pn.: „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”.

 

wartość dofinasowania: 1 134 000 zł

całkowity koszt inwestycji: 1 694 366 zł

 

Opis i cel inwestycji:

Inwestycja realizowana jest w lokalizacji w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59, zakres inwestycji obejmuje:

 1. modernizację Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci w budynku nr 3,
 2. dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 3 do potrzeb izby przyjęć dla dzieci i młodzieży,
 3. adaptację pomieszczeń w budynku nr 3 na potrzeby sali sensorycznej oraz sali do ćwiczeń i rehabilitacji ruchowej wraz z wyposażeniem,
 4. adaptację terenu przy budynku Oddziału psychiatrycznego dla dzieci na miejsce do prowadzenia rehabilitacji i wypoczynku.

 

Celem inwestycji jest poprawa jakości i efektywności świadczeń medycznych z zakresu psychiatrii dla dzieci i młodzieży , ze szczególnym uwzględnieniem pomocy udzielanej małoletnim pacjentom doświadczającym pogorszenia stanu zdrowia psychicznego w związku z epidemią COVID-19 i obostrzeniami z nią związanymi (długotrwała izolacja) oraz zmianami społecznymi. W perspektywie wieloletniej, realizacja zadania umożliwi szybsze dostosowanie infrastruktury ŚCP do udzielania świadczeń w zakresie psychiatrii dla dzieci i młodzieży w sposób zgodny z proponowanym przez Ministerstwo Zdrowia nowym modelem funkcjonowania psychiatrii dziecięcej.