Projekt:

„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19
 w Województwie Świętokrzyskim”

Oś priorytetowa :

  9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działania :

9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałania :

9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług  zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

 


 

Projekt:

Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi

Oś priorytetowa :

7. Sprawne usługi publiczne

Działania :

7.3. Infrastruktura zdrowotna i społeczna

 


 

Projekt:

Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Oś priorytetowa :

4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.

Działanie :

4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.

 


 

Projekt:

Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego
(InPlaMed WŚ)

Oś priorytetowa :

7. Sprawne usługi publiczne

Działania :

7.1. Rozwój e-społeczeństwa

 


 

Projekt:

Remont i modernizacja Izby przyjęć i Apteki Szpitalnej

Priorytet:

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionu.

Działania:

1.3 Regionalna infrastruktura społeczna

Poddziałania:

1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

 


 

Projekt:

Remont i modernizacja i wyposażenie szpitalnych oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy

Oś priorytetowa :

5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport.

Działania :

5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia.