Kierownik Działu: mgr Agata Zmorzyńska tel. (41) 3641277

Kierownik Sekcji Zaopatrzenia: Andrzej Strójwąs tel.(41) 3641226

1.   W skład Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia (EZP) wchodzą:

 • Sekcja Zamówień Publicznych
 • Sekcja Zaopatrzenia

2.   Zespół Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.35.

3.   Do zadań Sekcji Zamówień Publicznych należy:

 • Ścisła współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych szpitala i koordynacja prac w zakresie udzielania zamówień publicznych.
 • Opracowanie projektu planu zaopatrzenia szpitala oraz harmonogramu przetargów.
 • Na podstawie zapotrzebowań rocznych z komórek organizacyjnych szpitala skorygowanych wg przyznanych środków finansowych, realizacja zamówień według harmonogramu przetargów.
 • Prowadzenie uzgodnień w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi oraz roboty budowlane w szpitalu.
 • Ścisła współpraca z działem księgowości, co do posiadanych środków na pokrycie zapotrzebowań.
 • Współpraca z Działem Prawnym szpitala w przypadkach wątpliwości natury prawnej w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektów umów z wykonawcami.
 • Terminowe składanie sprawozdań oraz terminowe udzielanie odpowiedzi na kierowaną korespondencję.
 • Właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie dokumentacji.
 • Uczesnictwo w pracach Komisji Przetargowych.
 • Udzielanie niezbędnych opinii dotyczących danego postępowania w zakresie objętym ustawą- Prawo Zamówień Publicznych.
 • Prowadzenie rejestru udzielanych zamówień publicznych.
 • Prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji z prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

W Sekcji Zamówień Publicznych znajdują się następujące stanowiska:

 • Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia:

 - zarządzanie, koordynacja i nadzór nad Sekcją Zamówień Publicznych i Sekcją Zaopatrzenia, przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych, współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie udzielania zamówień publicznych i przestrzegania regulaminu udzielania zamówień publicznych.

 • Inspektorzy ds. Zamówień Publicznych

 - prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego od momentu wszczęcia postępowania do podpisania umowy lub unieważnienia postępowania.

4.   Do zadań Sekcji Zaopatrzenia należy:

 • Terminowe przekazywanie faktur i pobranych zaliczek.
 • Realizacja planów zamówień nie objętych procedurą przetargową.
 • Prowadzenie rejestru zakupów według Wspólnego Słownika Zamówień.
 • Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie realizacji zapotrzebowań na podstawie zawartych umów o zamówienie publiczne.
 • Rozpoznawanie rynku zaopatrzeniowego i obrębie prowadzonych branż.
 • Prowadzenie dokumentacji na realizację zamówień nie objętych procedurą przetargową.
 • Sporządzanie zamówień dla dostawców.
 • Składanie reklamacji w przypadku uchybień w warunkach zamówienia.
 • Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych szpitala w zakresie ustalania harmonogramów poleceń wyjazdów karetki przewozowej.
 • Organizacja wyjazdów karetki zgodnie ze zgłoszonymi zapotrzebowaniami z oddziałów szpitalnych i innych komórek organizacyjnych.

W Sekcji Zaopatrzenia znajdują się następujące stanowiska:

 • Kierownik Sekcji Zaopatrzenia

- zarządzanie Sekcją, organizowanie pracy, nadzór nad dokumentacją zamówień nie objętych procedurą przetargową, rozpoznawanie rynku zaopatrzenia.

 • Starszy Referent ds. Zaopatrzenia

-  sukcesywne realizowanie zakupów na podstawie złożonych wniosków, prowadzenie rejestru zakupów, prowadzenie dokumentacji na realizację zamówień nie objętych procedurą przetargową.

 • Starszy Referent ds. Zaopatrzenia i magazynier odpadów

- sukcesywne realizowanie zakupów na podstawie złożonych wniosków, prowadzenie rejestru zakupów, prowadzenie dokumentacji na realizację zamówień nie objętych procedurą przetargową, prowadzenie magazynu odpadów pokasacyjnych.

 • Kierowca

- wykonywanie poleceń wyjazdów, dbanie o powierzony pojazd, pomoc przy transporcie pacjentów, właściwe i na bieżąco wypełnianie kart drogowych i zdawanie ich po zakończonej pracy.

 

6.   Pracą personelu kieruje Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, który opracowuje szczegółowe zakresy czynności podległym pracownikom.