1. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica, otrzymało od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będziemy z nich korzystać wyłącznie do celów związanych z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej. Będziemy ich również używać w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. zgłaszania chorób zakaźnych, zachorowań nowotworowych, informowania opieki społecznej).
 2. W razie pojawienia się pytań lub wątpliwości związanych z ochroną posiadanych przez Szpital danych osobowych, mogą Państwo podzielić się nimi z powołanym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych: mgr Agatą Domagałą, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przekazać je personelowi Szpitala, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Inspektora Ochrony Danych.
 3. Działania Szpitala podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b), c), e) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. b), c), f), g), h), i) oraz j) Ogólnego Rozporządzenia  o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).
 4. Szczegółowy zakres obowiązków Szpitala definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
  a zwłaszcza Ustawy:
  - ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.).
  - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.).
  - ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685).
  - ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).
 5. Szpital przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom  i innym organom władzy publicznej) w zakresie realizacji obowiązków prawnych jak  i podmiotom działającym w imieniu
  i na rzecz Szpitala w związku z opieką nad należącym do niego systemem teleinformatycznym), podmiotom realizującym zadania publiczne finansujące sprzęt medyczny wykorzystywany przez Szpital, innym podmiotom realizującym działalność leczniczą w związku  z realizacją dodatkowych świadczeń zdrowotnych np. w postaci badań diagnostycznych.
 6. Szpital ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres wskazany
  w przepisach dotyczących realizacji praw pacjenta, a w szczególnych przypadkach do 30 lat od momentu dokonania ostatniego wpisu w prowadzonej dokumentacji medycznej.
 7. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Szpital w związku
  z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Odmowa przekazania tych informacji Szpitalowi może uniemożliwić udzielenia tych świadczeń.
 8. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, jeżeli nie staną temu naprzeciw przepisy RODO i innych ustaw.
 9. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Szpitala, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aktualizacja dn. 14.07.2021r.