Projekt:

Remont i modernizacja Izby przyjęć i Apteki Szpitalnej

Priorytet:

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionu.

Działania:

1.3 Regionalna infrastruktura społeczna

Poddziałania:

1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

 

 Opis Projektu – przedmiot Projektu, uzasadnienie wyboru rozwiązania technicznego.

 

Projekt zakłada remont i modernizację Izby Przyjęć i apteki szpitalnej poprzez wykonanie prac remontowo budowlanych, prowadzonych zgodnie z kosztorysami i harmonogramem prac oraz wyposażenie wyżej wymienionych jednostek w niezbędny sprzęt medyczny. W wyniku przeprowadzenia prac nastąpiło powiększenie pomieszczeń Izby Przyjęć kosztem pomieszczeń biurowych. Przeniesienie Apteki do pustego lokalu umożliwiło zorganizowanie w późniejszym terminie pracowni RTG w pomieszczeniach poAptece.     Wybór wykonawców robót i dostawców usług nastąpił zgodnie z obowiązującym Prawem Zamówień Publicznych. Potrzeba podjęcia projektu wynikała z faktu, iż pomieszczenia Apteki i Izby Przyjęć nie spełniały warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowa z dnia 21/09/1992 r. w prawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 92 z dnia 05/10/1992r.).

 

Cel projektu

 

Projekt realizuje priorytety ochrony zdrowia zarówno w zakresie Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego (budowa i modernizacja szpitali, placówek służby zdrowia, domów pomocy społecznej - s. 16 Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2004-2006; Kielce, Kwiecień 2004) oraz kierunków rozwoju regionu. Projekt jest komplementarny z Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwoju Zasobów Ludzkich (działanie 1.3 regionalnainfrastruktura społeczna), a przede wszystkim z Uzupełnieniem ZPORR, które wpoddziałaniu3.5.2 przedstawia jako cel zapewnienie dostępu do infrastruktury zdrowotnej mieszkańcom małych miast i wsi, oraz ograniczenie regionalnych dysproporcji w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. Inwestycja uzupełnia działania podejmowane przez szpitale Powiatowe i Gminne, zgodnie z celem działania 1.3.2 powoduje ograniczenie regionalnych dysproporcji, poprawę jakości i dostępności do specjalistycznych usług medycznych.

 

Korzyści wynikające w wyniku przeprowadzenia modernizacji Izby Przyjęć i Apteki Szpitalnej


1.Poprawa organizacji udzielania świadczeń (informacja, rejestracja),
2.Modernizacja zaplecza diagnostycznego Izby Przyjęć (uzupełnienie wyposażenia w sprzęt do wstępnej diagnostyki),
3.Stworzenie możliwości obserwacji pacjenta przed przyjęciem do szpitala poprzez wyposażenie Izby Przyjęć w łóżka obserwacyjne,
4.Poprawa jakości świadczeń między innymi poprzez:
- skrócenie czasu oczekiwania pacjentów w Izbie Przyjęć na przyjęcie do szpitala lub poradę,
- zapewnienie pacjentom pełnej intymności podczas udzielania świadczeń,
- podniesienie komfortu pobytu pacjenta w Izbie Przyjęć w czasie oczekiwania na przyjęcie/poradę.
5.Znaczna poprawa stanu technicznego pomieszczeń zgodnie z Rozporządzeniem MZiOS z dnia 21 września 1992r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
6.Poprawa bezpieczeństwa w zakresie profilaktyki zakażeń poprzez wyodrębnienie dodatkowych pomieszczeń,
7.Poprawa warunków pracy personelu.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi:

1 854 213,03 PLN (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzynaście złotych i 03/100).

 

Dofinansowanie projektu ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wyniosło 75% wartości w kwocie

1 198 248,14 PLN (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych i 14/100).

 

Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą:

1 597 664,19 PLN (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote i 19/100)

 

Wkład własny:
399 416,05 PLN
(słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta szesnaście złotych i 05/100).
Okres realizacji Projektu:

1.  rozpoczęcie realizacji:                              29.04.2005r.

2. zakończenie rzeczowe realizacji:               30.03.2006r.

3. zakończenie finansowe realizacji:             29.05.2006r.