Projekt:

Remont i modernizacja i wyposażenie szpitalnych oddziałów Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy

Oś priorytetowa :

5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport.

Działania :

5.1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia.

 

 

 


Powyższy projekt Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy realizuje w ramach projektu indywidualnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Na niniejszą inwestycję składają się następujące działania:

- dobudowa skrzydła w pawilonie "D"

- modernizacja istniejącego skrzydła pawilonu :D"

- zakup wyposażenia na potrzeby pawilonu

Modernizowany budynek wchodzi w skład zespołu pawilonów Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Realizacja inwestycji jest niezbędna w celu  dostosowania pawilonu "D" do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Przeniesienie Oddziału XII do pawilonu "D" pozwoli również na skumulowanie wszystkich oddziałów odwykowych w jednym pawilonie szpitalnym.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30.08.2011r.

Na powyższy projekt Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy podpisało dnia 1 grudnia 2009r. umowę o dofinansowanie.
W ramach powyższej umowy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 8 973 594,74 zł PLN, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.


W ramach promocji projektu dnia 22.01.2010r. została zamieszczona w "Gazecie Wyborczej"" informacja dla potencjalnych Beneficjentów o uzyskanie dotacji.
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy informuje, że dnia 26.08.2011r. zakończyło realizację projektu.
W ramach projektu szpital:

  • dobudował skrzydło w Pawilonie "D"
  • zmodernizował istniejące skrzydło w Pawilonie "D"
  • zakupił wyposażenie na potrzeby pawilonu

Całkowita wartość projektu wyniosła 10.785.888,52 zł.

W związku z realizacją powyższego projektu:

  • dostosowaliśmy pawilon "D", w którym mieszczą się oddziały terapii uzależnienia od alkoholu do wymogów prawa
  • zapewniliśmy pacjentom komfort leczenia a personelowi komfort pracy
  • w ramach realizacji projektu powstała nowoczesna składnica akt, której posiadanie pozwala na przechowywanie dokumentów zgodnie z obowiązującą kwalifikacją archiwalną, w sposób zapewniający jej ochronę przed utratą lub zniszczeniem.