Projekt:

„Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19
 w Województwie Świętokrzyskim”

Oś priorytetowa :

  9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działania :

9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałania :

9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług  zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

 

Opis Projektu

 Projekt "Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim", realizowany jest w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego (zespół złożony z pracowników Departamentu Ochrony Zdrowia i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Nr 82 / 2020 z dnia17 kwietnia 2020 r.) z 5 podmiotami leczniczymi podległymi pod Województwo Świętokrzyskie - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy (dalej: ŚCP lub Szpital), Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników ochrony zdrowia oraz do informacji  o profilaktyce zapobiegania zarażeniom SARS-Cov-2 dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez pomoc psychologiczną, poradnictwo specjalistów z różnych dziedzin, działania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz wyposażenie laboratorium Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w narzędzia niezbędne do wykonywania testów na obecność wirusa. Celem projektu jest też zwiększenie bezpieczeństwa pracy wśród personelu medycznego i pracowników szpitali i placówek wojewódzkich. Wyposażenie placówek w niezbędny sprzęt i środki ochrony pracowników a ponadto, wzrost świadomości z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych i aktualnie rozprzestrzeniającej się światowej pandemii SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.

 

Główne cele Projektu:

 1. Wsparcie personelu medycznego przez zakup środków ochrony osobistej, zatrudnienie dodatkowego personelu.

 2. Wsparcie szpitali przez zakup niezbędnego sprzętu ratującego zdrowie i życie oraz doposażenie stanowisk pracy.

 3. Wsparcie laboratoriów w zakresie przeprowadzania badań epidemiologicznych przez zakup testów, materiałów/odczynników/narzędzi.

 4. Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych i społecznych osobom z województwa świętokrzyskiego w związku z panującą sytuacją epidemiczną.

 

Planowane korzyści jakie uzyska Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy  w efekcie realizacji Projektu:

1. Zabezpieczenie pracowników i pacjentów Szpitala w  niezbędne środki ochrony indywidualnej, takich jak: rękawice nitrylowe, maski, fartuchy jednorazowe i barierowe, ubrania jednorazowe.

2. Uzyskanie przez Szpital wsparcia w zakresie zakupu:

 • narzędzi do utrzymania rygorów sanitarnych tj.: mopów, nakładek do mopów, wózków do sprzątania,

 • pojemników i opakowań tekturowych na odpady medyczne oraz worków foliowych na odpady niebezpieczne,

 • ręczników jednorazowych,

 • środków do dezynfekcji urządzeń medycznych.

3. Doposażenie stanowisk pracy w ŚCP w drobny sprzęt medyczny, poprzez zakup:

 • termometrów do pomiaru temperatury ciała,

 • pulsoksymetrów,

 • aparatów RR (ciśnieniomierzy),

 • aparatów EKG,

 • komory laminarnej,

 • lamp bakteriobójczych

4. Zakup 2 szt. bramek do bezdotykowego pomiaru temperatury

Całkowita wartość Projektu wynosi:

 40 012 519,62 zł ( słownie: czterdzieści milionów dwanaście tysięcy pięćset  dziewiętnaście  złotych i 62/100)

w tym:

dofinansowanie z UE:  34 010 641,67 zł ( słownie: trzydzieści cztery miliony dziesięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych i 67/100)

 

 Wydatki kwalifikowane Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy wynoszą:

 588 317,77 zł  (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemnaście złotych i   77/100).

w tym:

 1. Wydatki wspólnotowe: 443 767,42 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i 42/100)

 2. Wydatki z budżetu państwa: 43 332,58 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa złote i 58/100)

 3. Wydatki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (wkład własny): 101 217,77 zł (słownie: sto jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych i 77/100) w tym:

 1. dotacja udzielona przez Województwo Świętokrzyskie na dofinansowanie wkładu własnego w koszty kwalifikowane zgodnie z Umową Nr 41/D/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w wysokości: 72 509,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięć złotych i 00/100),
 2. środki własne Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy: 28 708,77 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiem złotych i 77/100).  

Okres realizacji Projektu:

 1. rozpoczęcie realizacji: 01 marca 2020 r.
 2. zakończenie rzeczowe realizacji: 31 grudnia 2021 r.