Kierownik: mgr Barbara Skrobisz tel. (41) 3641 349

Kancelarią kieruje Kierownik Kancelarii podległy bezpośrednio Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

W kancelarii wystepuje stanowisko: Kierownik kancelarii, Sekretarka dyrektora.

Godziny pracy Kancelarii:

1. poniedziałek - piątek od 7.00 do 14.35

Zadania Kancelarii:

 

 1. Opracowywanie dokumentów dotyczących organizacji funkcjonowania ŚCP (Statut, Regulamin Porządkowy),
 2. Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym i Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej,
 3. Prowadzenie Rejestru Zarządzeń, Rejestru Skarg i Wniosków, Rejestru Oddaleń, Głównego Rejestru Umów.
 4. Przechowywanie oryginałów: regulaminów, zarządzeń, statutu oraz innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem ŚCP,
 5. Przechowywanie protokołów z kontroli zewnętrznych,
 6. Protokołowanie posiedzeń zwoływanych przez Dyrektora ŚCP i załatwianie spraw organizacyjnych związanych z posiedzeniem,
 7. Organizowanie posiedzeń Rady Społecznej, przygotowywanie materiałów na posiedzenia, opracowywanie projektów uchwał, protokołowanie oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej jej działalności,
 8. Powielanie przepisów prawno-organizacyjnych istotnych dla funkcjonowania ŚCP i przekazywanie ich do poszczególnych komórek organizacyjnych .
 9. Sporządzanie protokołów z narad i odpraw z kadrą kierowniczą
 10. Sporządzanie rozdzielników dokumentacji systemowej,
 11. Przyjmowanie, rejestrowanie i kierowanie obiegiem dokumentów przychodzących i wychodzących z ŚCP - Zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
 12. Obsługa interesantów i pracowników ŚCP.
 13. Obsługa Sekretariatu.