Dział Prawny: tel. (41) 36 41 356

Radca prawny dr n. pr. Kamila Kocańda
Radca prawny Agnieszka Zwierzchowska-Łucka

I.       Dział Prawny podlega bezpośrednio Dyrektorowi SCP.

II.    Do zadań Działu Prawnego należy świadczenie pomocy prawnej dla zakładu w celu ochrony prawnej interesu SCP, w szczególności:
1.    Udzielanie Dyrektorowi oraz komórkom organizacyjnym SCP opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
2.    Informowanie komórek organizacyjnych SCP o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności zakładu.
3.    Współpraca w zakresie egzekucji należności SCP.
4.    Występowanie w charakterze pełnomocnika SCP w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami.
5.    Opiniowanie zawieranych przez SCP umów.
6.    Opiniowanie podejmowanych:
a) Zarządzeń Dyrektora SCP,
b) Uchwał Rady Społecznej działającej przy SCP,
c) Decyzji podjętych w postępowaniach protestacyjnych z zakresu zamówień publicznych.
7.    Udzielenie informacji o przepisach prawnych organizacjom związkowym i zawodowym działającym na terenie SCP, na ich wniosek.

III.   Dział Prawny pracuje codziennie w systemie jednozmianowym
z uwzględnieniem przepisów ustawy o radcach prawnych w zakresie czasu pracy radców prawnych.