Gł. Księgowa: Anna Rogowska tel. (41) 3641366

Z-ca Głównej Księgowej: Agnieszka Siniak tel. (41) 3641367

 

Dział Księgowości składa się z Sekcji Płac, Sekcji Finansowej, Sekcji Materiałowej, Inwentaryzacji, Kasy Głównej, Kasy Depozytowej.

Działem Księgowości kieruje Główny Księgowy podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.

Ponadto w dziale występują następujące stanowiska:

  • Zastępca Głównego Księgowego,
  • Kierownik Sekcji Płac,
  • Starszy Księgowy,
  • Księgowy.

Zespół pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 14.35.

Celem działalności Działu Księgowości jest prowadzenie rachunkowości zakładu i zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej zgodnie z obwiązującymi przepisami w tym zakresie.

Do zadań zespołu Sekcji Finansowej należy księgowanie operacji gospodarczych dotyczących całej działalności jednostki na podstawie faktur, wyciągów bankowych oraz wewnętrznych dowodów księgowych.

Sekcja Materiałowa zajmuje się księgowaniem przychodów, rozchodów i zapasów magazynowych poszczególnych magazynów Szpitala.

Sekcja Płac sporządza listy płac wynagrodzeń pracowników, rozlicza podatki i składki ZUS oraz wypełnia wszelkie operaty dotyczące ubezpieczeń pracowników.

Sekcja Inwentaryzacji ewidencjonuje majątek jednostki oraz dokonuje jego inwentaryzacji.

Kasa Główna dokonuje operacji gotówkowych w zakresie wpłat do Kasy oraz wypłat rachunków gotówkowych dotyczących działalności Szpitala i pracowników.

Kasa Depozytowa przechowuje depozyty wartościowe i środki pieniężne pacjentów oraz dokonuje wypłat pacjentom wg obowiązujących zasad postępowania w tym zakresie.