Kierownik : mgr Izabela Rączkiewicz
tel. ( 41 ) 36 41 357 , ( 41 ) 36 41 358.

1. Dział Kadr i Szkoleń ( DKS ) podlega Dyrektorowi ŚCP.

2. Działem kieruje Kierownik Działu podlegający służbowo Dyrektorowi ŚCP.

3. Dział Kadr i Szkoleń to komórka organizacyjna zajmująca się problematyką zatrudnienia pracowników i przebiegu ich pracy zawodowej.

           Celem działalności działu jest zapewnienie zatrudnienia kompetentnych pracowników do realizacji statutowych zadań ŚCP jak i tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju kadr .

Dział Kadr i Szkoleń wszystkie sprawy osobowe załatwia poprzez współdziałanie z zastępcami dyrektora oraz kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych a w zakresie określonym przepisami z organizacjami związkowymi.

Dział Kadr i Szkoleń prowadzi sprawy związane z reklamowaniem pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, współpracuje w tym zakresie z Inspektorem ds. Obronności.

4. Zespół zatrudniony w Dziale Kadr i Szkoleń pracuje od poniedziałku do piątku  w  godzinach od  godz. 7.00 do 14.35.