Kierownik Działu: Łukasz Zawadzki tel.(41) 3641389

 1. Dział Informatyki i Przetwarzania Danych (EI) podlega Zastępcy Dyrektora d.s Ekonomicznych.
 2. Działem EI kieruje Kierownik Działu Informatyki i Przetwarzania Danych, podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora d.s. Ekonomicznych.
 3. Do zadań Działu należy:
  1) współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi ŚCP w zakresie zapewniania prawidłowego gromadzenia i przetwarzania danych
  2) gromadzenie, przetwarzanie, wysyłanie i odbiór danych w postaci elektronicznej
  3) nadzór i konserwacja wewnętrznej sieci komputerowej(LAN) i sprzętu zainstalowanego w tej sieci.
  4) konserwacja i nadzór nad pracą i sprawnością sprzętu komputerowego
  5) konserwacja i nadzór nad pracą serwerów LAN
  6) archiwizacja przetworzonych i innych danych elektronicznych
  7) nadzór nad łącznością z siecią Internet(WAN),udostępnianiem i aktualizacją stron www ŚCP
  8) nadzór nad „Polityką bezpieczeństwa danych osobowych” pacjentów i pracowników zgromadzonych w formie elektronicznej w myśl Ustawy z dnia 29.08.1997 r o Ochronie Danych Osobowych.
  9) monitorowanie zasobów sieciowych ŚCP w celu zapobieżenia przed ich uszkodzeniem przez tzw. "wirusy komputerowe"
  10) szkolenie pracowników innych działów w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego.
 4. Zespół zatrudniony w Dziale Informatyki i Przetwarzania Danych pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.35.
  W razie potrzeby(okresowa konserwacja, prace sieciowe, awarie) praca odbywa się w innym czasie.