mgr inż. Tadeusz Wierzbiński     tel. (41)3641360

 

W strukturze organizacyjnej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy jest to stanowisko jednoosobowe, które podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.

Pracownik tej komórki (symbol komórki organizacyjnej OIN) jest zatrudniony na 0,6 etatu i wykonuje swoją prace trzy razy w tygodniu, tj. poniedziałek od godz. 7.00-14.35, środa od godz. 7.00-14.35, piątek od 7.00-14.35.

 1. Do podstawowych obowiązków pracownika należy :
 • przestrzeganie obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu pracy i ustalonego porządku oraz czasu pracy,
 • dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych,
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy wobec wszystkich pracowników,
 • dbanie o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narażać pracodawcę na szkodę, przestrzeganie tajemnicy informacji prawnie chronionych,
 • zachowanie tajemnicy informacji służbowych i gospodarczych,
 • właściwie odnosić się do przełożonych, współpracowników i pacjentów, mając na względzie w szczególności zasady współżycia społecznego, kultury osobistej, nadrzędności podstawowych interesów pracodawcy nad interesami partykularnymi, apolityczności w procesie pracy, poszanowania prawa do odmienności poglądów i wyznania oraz poszanowania innych gwarancji konstytucyjnych,
 • niezwłocznie ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie,
 • niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.
 1. Pracownik zobowiązany jest do zabezpieczenia fizycznego po zakończeniu pracy, powierzonych mu pomieszczeń, ich wyposażenia, a w szczególności dokumentów i pieczęci.

 2. Do zasadniczych obowiązków Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania  przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola(co najmniej raz na trzy lata) ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Dyrektora Planu Ochrony Informacji Niejawnych w ŚCP, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowania jego realizacji, prowadzenia szkoleń  w zakresie ochrony informacji niejawnych, prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub wykonujących zadania zlecone, które posiadają  uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób którym  odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 • przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu wydania poświadczenia bezpieczeństwa.
 1. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych wykonuje dodatkowe zadania jako Inspektor ds. Obronności. Inspektorowi ds. Obronności podlega bepośrednio magazynier, magazyn obronny(OBR) i magazyn obrony cywilnej(MOC). Zasadnicze zadania wykonywane w zakresie obronności to:
 • znajomość aktów prawnych dotyczących ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych i obrony cywilnej oraz bieżące wprowadzanie ich w życie w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy na podstawie wytycznych instytucji nadrzędnych i kontrolujących, współdziałających oraz poleceń i zarządzeń Dyrektora ŚCP,
 • planowanie, koordynacja i realizacja zadań obronnych nałożonych na Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy na czas kryzysu i wojny oraz na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń (zdarzeń) we współdziałaniu z kompetentnymi w tych sprawach instytucjami,
 • opracowywanie dokumentacji planistycznej zgodnie z przydzielonymi dla ŚCP zadaniami obronnymi oraz bieżące jej aktualizowanie,
 • planowanie i realizacja doskonalenia obronnego i specjalistycznego z poszczególnymi strukturami i komórkami organizacyjnymi  Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, w celu przygotowania ich do realizacji zadań obronnych, udział w odprawach, naradach, szkoleniach, ćwiczeniach, treningach itp. organizowanych przez instytucje nadrzędne,
 • nadzór nad gospodarką magazynową rezerw własnych,
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji osób (pracowników ŚCP) podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony RP, a w szczególności posiadających przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych, reklamowanych we współpracy z DKS, posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do formacji OC,
 • rzetelne, prawidłowe i terminowe prowadzenie sprawozdawczości i załatwianie korespondencji,
 • przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej i służbowej,
 • przestrzeganie obowiązującego prawa, regulaminów zarządzeń  i procedur obowiązujących w ŚCP,
 • wykonywanie innych prac i czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego, związanych z funkcjonowaniem ŚCP w Morawicy, a nie ujętych w niniejszym regulaminie porządkowym.
 1. Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Kierownik Kancelarii(KA) tylko w zakresie zadań dodatkowych określonych w regulaminie organizacyjnym.