Kierownik Działu: Dariusz Jaszczyk tel. (41)3641206

 

I.     W skład Działu Technicznego wchodzą:

1.    warsztaty  techniczne

2.    kotłownia

II.    Dział Techniczny pracuje w systemie zmianowym zgodnie 
z miesięcznym harmono­gramem pracy.

III. Zadania Działu Technicznego

Do zadań należy:

1.    Eksploatacja, użytkowanie i obsługa obiektów zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i innych przewidzianych prawem, wiedzą i sztuką budowlaną, a w szczególności

 • urządzeń energetycznych / rozdzielnie, stacje trafo
 • instalacji elektrycznych
 • sieci i instalacji sanitarnych oraz urządzeń wodnych i centralnego ogrzewania
 • sprzętu technicznego
 • kotłowni i urządzeń kotłowych i instalacji z tym związanych
 • zbiorników wody
 • kanalizacji deszczowej, sanitarnej
 • przyłączy
 • podoczyszczalni ścieków
 • urządzeń ciśnieniowych
 • urządzeń dźwigowych

2.    Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń, sieci i instalacji wymienionych w pkt. l.

3.    Przeprowadzanie zgodnie z przepisami i wymaganiami przeglądów technicznych urządzeń, sieci i instalacji wymienionych w pkt. l.

4.    Uczestnictwo w ocenie stanu technicznego infrastruktury zabudowanej w Szpitalu, jego wyposażenia technicznego, urządzeń, instalacji, itp.

5.    Prowadzenie bieżącej konserwacji urządzeń, instalacji, sieci itp.

6.    Usuwanie w trybie pilnym wszelkich awarii i uszkodzeń.

7.    Posiadanie aktualnej dokumentacji technicznej

8.    Bieżące nanoszenie wszelkich zmian w dokumentacji obiektów i instalacji celem jej aktualizacji i zachowania zgodności ze stanem faktycznym.

9.    Przeprowadzanie odbiorów technicznych

10.  Prowadzenie rejestru - wykazu urządzeń podległych dozorowi technicznemu (urządzenia ciśnieniowe, dźwigi i inne).

11.  Dbanie o dobry stan techniczny aparatury medycznej i zgłaszanie ich naprawy do specjalistycznych zakładów naprawczych.

12.  Dopilnowanie terminów przeglądów rocznych aparatury medycznej i zgłaszanie ich do specjalistycznych zakładów celem wykonania przeglądu.