tel. (41) 3641359

Daniel Kwieciński 

Agata Domagała 

Komórka BHP- stanowisko samodzielne podlegające bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu. Zakres działań specjalisty ds. BHP reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 2. 09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109 póz. 704 z późn. zm.)

Do zadań specjalisty ds. BHP należy:

 1. Systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 2. Dokonywanie okresowych ocen oraz analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk, na których występują zagrożenia wypadkowe oraz narażenia na powstanie chorób zawodowych.
 3. Przedkładanie Dyrektorowi ŚCP informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w ŚCP, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania występujących zagrożeń.
 4. Opiniowanie instrukcji dotyczących bhp.
 5. Udział w opracowywaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz kontrola realizacji tych wniosków.
 6. Współpraca z Działem Kadr i Szkoleń w zakresie adaptacji nowo przyjętych pracowników i organizowaniu szkoleń zawodowych pracowników w zakresie bhp.
 7. Przeprowadzanie instruktażu wstępnego, ogólnego bhp przed przystąpieniem do pracy pracownika nowoprzyjętego.
 8. Prowadzenie ewidencji szkoleń okresowych pracowników.
 9. Występowanie z wnioskami do kierowników komórek organizacyjnych o usunięcie stwierdzonych uchybień oraz informowanie Dyrektora o realizacji tych wniosków.
 10. Występowanie z wnioskami do Dyrektora o wstrzymanie pracy na stanowiskach pracy w razie stwierdzenia bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.
 11. Występowanie do Dyrektora ŚCP o zastosowanie sankcji w stosunku do osób odpowiedzialnych za zaniedbania w zakresie bhp, za dopuszczenie do pracy na zagrożonym stanowisku oraz za nie zgłoszenie wypadku przy pracy.
 12. Występowanie do Dyrektora ŚCP z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków pracy.
 13. Udział w zespole powypadkowym i sporządzaniu właściwej dokumentacji oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i rejestrów wypadków przy pracy i sprawozdań.
 14. Przyjmowanie   decyzji   stwierdzających   choroby   zawodowe,   uzupełnienie   koniecznych dokumentów i na wniosek zainteresowanego kierowanie go na komisję lekarską.
 15. Prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych, dokumentowanie tych szkoleń.
 16. Udział w opracowywaniu zakładowych norm odzieży i obuwia ochronnego i roboczego. Kontrola wydawanej odzieży i obuwia.
 17. Praca w komisji oceniającej zniszczenie odzieży i obuwia przed upływem okresu używalności.
 18. Nadzór nad magazynem bhp pod względem ilości i jakości zapasów magazynowych odzieży ochronnej i roboczej.