mgr Michał Kamiński tel. (41) 36 41 359

Obsada etatowa Komórki ochrony przeciwpożarowej składa się z jednej osoby (zatrudnionej na 1/4 etatu) jest to samodzielne stanowisko pracy podległe bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala. Zakres działania Inspektora P/Poż. regulują przepisy Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81 z 1991 r. póz. 351 z póz. zm.). Do zadań Inspektora P/Poż należy:

 1. Realizacja zadań w zakresie zabezpieczania przeciwpożarowego nałożonych przez służby zewnętrzne ochrony p.pożarowej.
 2. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych obiektów i pomieszczeń Szpitala w zakresie zabezpieczania p.pożarowego.
 3. Sprawowanie nadzoru nad rozmieszczeniem, sprawnością i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego.
 4. Sprawowanie nadzoru nad oznakowaniem i utrzymaniem we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych 
  i pożarowych.
 5. Opracowywanie i aktualizowanie instrukcji alarmowania na wypadek pożaru.
 6. Prowadzenie instruktażu (szkolenia wstępnego) pracowników nowo przyjmowanych do pracy oraz współdziałanie w organizacji szkolenia podstawowego pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 7. Prowadzenie działalności propagandowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 8. Współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie ustalania wymogów bezpieczeństwa pożarowego przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych.
 9. Zgłaszanie wniosków o wyłączenie z użytkowania maszyn,  urządzeń, instalacji lub aparatury grożącej pożarem.
 10. Opracowanie i bieżące aktualizowanie regulaminu ochrony przeciwpożarowej i planów ewakuacji.
 11. Nadzorowanie rozmieszczenia w budynkach „Instrukcji alarmowej” na wypadek pożaru.
 12. Zgłaszanie Dyrektorowi Szpitala wniosków zmierzających do poprawy stanu ochrony p.pożarowej.
 13. Sprawdzanie prawidłowości naliczania kosztów związanych z odpłatnością za konserwowanie oraz zakup sprzętu przeciwpożarowego.
 14. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala.
 15. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 16. Kontrola realizacji wydanych zleceń.

Godziny pracy: Poniedziałek:10:00 – 15:00 Czwartek: 12:00- 16:30

Dokumentacja wewnętrzna:

 1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 2. Plan ewakuacji.