Kierownik Działu: dr n. hum. Paweł Ochwanowski tel. (41) 36 41 336

W skład Działu Terapii Zajęciowej wchodzą następujące komórki organizacyjne :

l. Biuro Działu :

 • Kierownik - kieruje w/w działem , który stanowi w strukturze szpitala samodzielną komórkę podlegającą Dyrektorowi Szpitala .
 • Zastępca Kierownika Działu - w razie nieobecności kierownika na bieżąco prowadzi prace DTZ oraz wykonuje inne obowiązki zgodne z zakresem czynności.

2. Pracownie terapii zajęciowej w oddziałach

3. Pracownie terapeutyczne- międzyoddziałowe:

 • Pracownia Plastyczna
 • Pracownia Muzykoterapii
 • Pracownie Rzemieślnicze
 • Klub Pacjenta

4. Magazyn Terapii Zajęciowej

Magazyn grupuje materiały własne potrzebne do prowadzenia zajęć w Pracowniach Terapii, narzędzia oraz materiały powierzone do przerobu w pracowniach terapeutyczno-rzemieślniczych.

Terapia zajęciowa w oddziałach:

 • Terapia pracą
 • Elementy  KO
 • Terapia rozrywką
 • Umiejętność samoobsługi
 • Dbałość o higienę i estetykę wyglądu
 • Elementy hortiterapii
 • Inne, dostosowane do potrzeb i stanu psychofizycznego pacjenta

W pracowniach oddziałowych pracują Instruktorzy Terapii Zajęciowej - w oddziałach I , III , IV , V , VI , instruktorzy pracują w systemie zmianowym 
12-godzinnym od 7.00 do 19.00 w pozostałych oddziałach od 7.00 do 14.35.

Pracownie terapeutyczne międzyoddziałowe :

Pracownia Plastyczna
/ prowadzi jeden instruktor /- godz. pracy od 7.00 do 14.35

Zadaniem jest rozwijanie ekspresyjnej działalności twórczej chorych po przez doskonalenie umiejętności plastycznych , uczenie technik ,rozwijanie zainteresowań sztuką , odkrywanie talentów plastycznych .

Pracownia Muzykoterapii

 Instruktor muzykoterapii prowadzi:

 • muzykoterapię z elementami psychoterapii
 • zajęcia z wykorzystaniem instrumentów Orffa
 • muzykoterapię aktywną
 • techniki relaksacji
 • elementy muzykoterapii receptywnej

Klub Pacjenta

Zadaniem jest prowadzenie zajęć KO i terapii rozrywką oraz wybranymi elementami terapii ruchem poprzez formy :

 • spotkania klubowe przy kawie
 • gry towarzyskie i komputerowe
 • gry sportowe
 • terapia zabawowa
 • organizowanie zabaw tanecznych dla pacjentów


Choreoterapia

 • choreoterapia psychologiczna
 • elementy terapii psychomotorycznej aktywnej
 • ekspresja ruchowa przy muzyce
 • praca z "ciałem"
 • taniec terapeutyczny i relaksycyjny

Zajęcia teatralne

 • małe formy teatralne
 • animacje ruchowe
 • elementy dramy
 • elementy psychodramy

Zajęcia muzyczno-ruchowe

 • mobilna rekreacja muzyczna
 • gry i zabawy terapeutyczno-muzyczne


Biblioterapia

 • kształcowanie wzorców i postaw społecznych
 • elementy terapii poznawczej
 • uwrażliwienie
 • czytelnia
 • biblioteka


Klub filmowy

 • projekcja filmów o terapeutycznych walorach poznawczych i artystycznych
 • dyskusje terapeutyczne
 • prelekcje
 • wzbogacanie wiedzy o świecie i życiu

Trening umiejętności

 • nauka pacjentów nowego, konstruktywnego radzenia sobie z napotkanymi problemami i trudnościami dnia codziennego.

Zajęci terapeutyczno-rzemieślnicze: (stolarskie, krawieckie, tapicerskie, papiernicze)

Podstawowym zadaniem pracowni jest aktywizacja zawodowa pacjentów ŚCP, ponadto rozwijanie ekspresyjnej działalnosci twórczej chorych poprzez

doskonalenie umiejętności, uczenie nowych technik pracy, rozwijanie zainteresowań itd.