Kierownik: mgr Jadwiga Trela-Lech tel. (41) 3641317

Dział Dokumentacji, Statystyki Medycznej i Marketingu wchodzi w zakres działalności podstawowej Szpitala. W strukturę Działu wchodzi Archiwum Medyczne.

 

Do zadań Działu Dokumentacji, Statystyki Medycznej i Marketingu należy:

 1. Zbieranie, opracowanie, przekazywanie analiz i danych o działalności oddziałów szpitalnych do wszystkich jednostek, którym Szpital ma obowiązek przekazywać w/w dane.
 2. Sprawdzanie kompletności historii choroby i archiwizowanie ich w Archiwum Medycznym.
 3. Terminowe przygotowywanie danych statystycznych wykonywanych przez Szpital usług do rozliczenia z Świętokrzyskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z obowiązującą na dany rok umową.
 4. Nadzór nad organizacją i korzystaniem z Archiwum Medycznego.
 5. Obsługa interesantów: wydawanie zaświadczeń pobycie w szpitalu, odpisów dokumentacji leczenia.
 6. Prowadzenie korespondencji ogólnej dotyczącej pacjentów Szpitala, wyznaczanie terminów leczenia odwykowego, internacji i obserwacji sądowo - psychiatrycznej.
 7. Monitorowanie wokand sądowych związanych z przyjęciami pacjentów bez zgody wymaganej w art. 22 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego.
 8. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań do IPiN dotyczących monitorowania Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego.
 9. Przechowywanie depozytów pacjentów (dowody osobiste, paszporty, itp.) przyjętych do Szpitala.
 10. Zaopatrywanie w druki sprawozdawcze i ewidencyjne oddziałów Szpitala.
 11. Ścisła merytoryczna współpraca z następującymi działami: informatyki i przetwarzania danych, księgowości, radcą prawnym, sekcją marketingu, oddziałami szpitalnymi oraz innymi komórkami.
 12. Przygotowywanie i przechowywanie kartotek pacjentów nowoprzyjętych oraz uzupełnianie ich po każdorazowym wypisie.
 13. Sprawowanie nadzoru nad terminowym przekazywaniem danych dotyczących pacjentów oczekujących na leczenie do Oddziału Świętokrzyskiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 14. Prowadzenie i uaktualnianie ewidencji pacjentów przebywających w Szpitalu.

Do zadań marketingowych należy:

 • Sporządzanie ofert do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do podwykonawców świadczeń diagnostycznych.
 • Nadzorowanie umów z NFZ i z podwykonawcami świadczeń zdrowotnych.
 • Sporządzanie analiz umów na świadczenia medyczne.
 • Rozliczanie wykonywanych usług z NFZ.
 • Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi szpitala w celu prawidłowego przekazywania informacji niezbędnych do rozliczeń świadczeń zdrowotnych.
 • Działania marketingowe w celu realizacji zadań jednostki.